Jaarverslag

Over

Op dit moment is het jaarverslag van 2017 beschikbaar

 

 

 

 

JAARVERSLAG

 

2017

 

 

 

Stichting Kledingbank Amersfoort

 

Adres                                                Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort

Internet                                            www.kledingbank-amersfoort.nl

E-mail                                                info@kledingbank-amersfoort.nl

Bankrekeningnummer                  NL95 RABO 0118 6286 66

Kamer van Koophandel                 32117481

ANBI                                                  68 458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1.      Stichting Kledingbank Amersfoort

 

De doelstelling van de Stichting is het verzamelen van kleding en schoeisel en dit gratis via de kledingwinkel aan te bieden aan de behoeftigen van Amersfoort e.o.

De kleding wordt veelal gebracht door particulieren, daarna gesorteerd door vrijwilligers en opgeslagen in het magazijn. Dagelijks wordt de winkel bijgevuld vanuit het magazijn.

De Kledingbank heeft geen winstoogmerk en wordt volledig gerund door vrijwilligers, die voor hun werk geen beloning ontvangen.
Sinds 2009 heeft de Kledingbank een ANBI status.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Johan van Klinken                          – voorzitter
Ton van Dalen                                 – penningmeester
Hetty Ordelman                              – secretaris
Leendert-Jan Ordelman                – bestuurslid 1. Kledingbank in cijfers

  De Kledingbank is in 2006 opgericht en begonnen in het pand op de Keerkring 5. Er zijn geen centrale punten in Amersfoort waar kleding gebracht kan worden, de particulieren moeten de kleding(zakken) zelf brengen. Gelukkig is er een continue toename van het aanbod aan kleding, zodat er geen tekort is.
  Hierdoor is de Kledingbank ook goed in staat om het groeiende klantenbestand te kunnen bedienen. De afgelopen periode is het aantal klanten ieder jaar fors gestegen, met nu in totaal ca. 1976 personen (1262 volwassen en 714 kinderen).
  De klanten hebben recht op zomer- en winterkleding, zodat er per klant ca. 25 kledingstukken per jaar verstrekt worden, in totaal dus ca. 50.000 kledingstukken.
  Gemiddeld worden er per adres 4 bezoeken per jaar afgelegd, zodat er per dag ca. 30 klanten in de winkel komen. De winkel is alleen ’s middags geopend.  ’s Ochtends wordt de kleding gesorteerd.
  In totaal zijn er ongeveer 100 vrijwilligers, die helpen bij de sortering in het magazijn of de uitgifte in de winkel.

  De klanten komen in aanmerking voor de Kledingbank indien ze een verwijzing hebben van een erkende instantie. 50% van de klanten wordt doorverwezen door de Voedselbank. De rest wordt grotendeels doorverwezen door relevante instanties: Beweging 3.0, Leger des Heils, GGZ, Kwintes, Stadsring 51, Sociale Zaken Amersfoort. Incidenteel is er een doorverwijzing door een arts, maatschappelijk werker of een diaconie.
  Ca. 20% van de klanten komt van buiten Amersfoort (Gooi en Utrecht).
  Ieder half jaar moet er opnieuw een verwijsbrief gehaald worden. De Kledingbank toetst niet de financiële positie van de klanten, maar gaat er vanuit dat de doorverwijzers de noodzaak vaststellen. Hierdoor bestaat een deel van het klantenbestand (15%) uit klanten die meer dan 5 jaar bij de Kledingbank komen. Het merendeel van de klanten (70%) is echter korter dan 2 jaar bij de Kledingbank.
  Zolang er geen tekort is aan kleding wordt de huidige procedure gehandhaafd. Indien noodzakelijk kan naar analogie van de Voedselbank wel een periodieke financiële toets plaatsvinden.

  Mede door de groei van het aantal cliënten is ook de naamsbekendheid van de Kledingbank Amersfoort gegroeid. Dat heeft er mede toe geleid, dat steeds meer mensen kleding en aanverwante goederen komen brengen.
  Om haar activiteiten uit te voeren heeft de Kledingbank Amersfoort een voortdurende inkomensstroom nodig.
 2. Financien

De Kledingbank Amersfoort verkrijgt haar inkomen uit giften, schenkingen en donaties.
Ook in 2017 heeft de Kledingbank Amersfoort weer op steun mogen rekenen van een groot aantal particulieren, particuliere instellingen en vooral kerken.
Eigen opbrengsten worden gegenereerd uit de verkoop van de afgekeurde kleding, die verkocht wordt aan een opkoper.
Sinds oktober 2009 is de Kledingbank Amersfoort erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  (ANBI status)


Inkomsten en uitgaven 2017

in 2017 waren de opbrengsten uit de verkoop van kleding en met name giften bijna € 21.000.

De totale uitgaven waren € 16.000 waarvan het overgrote deel bestond uit de bijdrage in de huur- en servicekosten.

 

               Onzekerheden

 In  2014 hebben de gezamenlijke sociale banken Amersfoort (Kleding-, Speelgoed en  Voedselbank) een huurcontract gesloten voor de Argonweg 10.
De gemeente neemt een deel van de huurkosten voor haar rekening, maar ook de banken dragen (met een verdeelsleutel) bij aan de kosten. 
Omdat de gemeentelijke bijdrage ieder jaar moet worden aangevraagd en de toezeggingen dus niet zeker zijn, heeft de Kledingbank een reserve, waarmee zij      
tenminste 2 jaar zelfstandig verder kan opereren, mocht dit nodig zijn.

 

 

 

 

Tenslotte, wil het bestuur iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat 2017 zo’n goed jaar mocht worden. De vele vrijwilligers, sponsoren, collega-banken, verhuurder, gemeente Amersfoort etc. Dankzij U allen zijn we in staat geweest om velen, die het moeilijk hebben, ook dit jaar weer te kunnen helpen met kleding en schoeisel!

               Namens het Bestuur van de Stichting Kledingbank Amersfoort,

               J. van Klinken, voorzitter

                H. Ordelman-van der Brugge, secretaris